תקנון
   

נהלים נלווים לתקנון האגודה

(גרסא 31/12/2008)


1. דרישות קבלה והסבה ל"עמית מתמחה".

בנוסף לאמור בסעיף 4.ד.1 וסעיף 4.ד.2 לתקנון, להלן הדרישות הנוספות שעל החבר למלא כדי להיות מוכר כ"עמית מתמחה":  עבר בהצלחה או קיבל פטור ממבחנים CT1 עד CT9 ומבחנים CA1 עד CA3 .

2. דרישות הסבה וקבלה שלא בדרך בחינות לסטאטוס "אקטואר מלא" ולסטאטוס "עמית מתמחה".

בנוסף ובהתאם לאמור בסעיפים 4.ה.2 ו- 4.ד.3. לתקנון עבור קבלת סטאטוס "אקטואר מלא" ולקבלת סטאטוס "עמית מתמחה", בהתאמה, להלן הדרישות הנוספות שעל המועמד למלא, כל מועמד יקיים את תנאי הסף הבאים:

1. המועמד ייתן גילוי מלא בנוגע להליכים משמעתיים שהתנהלו או שמתנהלים כנגדו ויתיר בכתב לאגודה בה הוא חבר להעביר מסמכים בנדון או אחרים לאגודת האקטוארים הישראלית.

2. לעניין סעיף 4.ה.2 לתקנון, במשך תקופת הניסיון הנדרשת בישראל על פי הסעיף האמור, על המועמד להיות חבר באגודת האקטוארים הישראלית בסטאטוס "חבר לומד". בסיום תקופה זו, על המועמד להציג אישור על ניסיונו הנצבר מטעם האקטואר אשר פיקח על עבודתו, כאשר אישור זה יעמוד בקריטריונים הרשומים בתקנון שכולל לפחות ארבעה מימדים של עבודה אקטוארית: יישום מיומנות אקטוארית, מקצועיות ואתיות, דיווח לממונים והקשר עסקי.

בנוסף,

א. אם למועמד יש חברות מלאה בסטאטוס הגבוהה ביותר (Fellow ) או בסטאטוס עמית מתמחה (Associate ), לפי העניין, באגודה שברשימה להלן וחברותו הושגה ע"י מעבר הבחינות באגודה זו (ולא כתוצאה מהכרה של סטאטוס המועמד באגודה אחרת):

1. האגודה האנגלית: THE FACULTY OF ACTUARIES AND THE INSTITUTE OF ACTUARIES

2. האגודה האוסטרלית The institute of actuaries of Australia

3. אגודות האקטוארים של ארה"ב, Society of Actuaries , Casualty Actuarial Society .

4. האגודה הקנדית, Canadian Institute of Actuaries .

אזי, יתקבל המועמד באופן אוטומאטי כחבר בסטאטוס חבר מלא (Fellow ) או כעמית מתמחה (Associate ), לפי העניין, באגודת האקטוארים בישראל.

ב. אם המועמד חבר בסטאטוס הגבוהה ביותר (Fellow ) או בסטאטוס עמית מתמחה (Associate ), לפי העניין באגודה אקטוארית אשר הינה חברה מלאה באגודת האקטוארים הבינ"ל (International Actuarial Association , IAA ) אך אינה כלולה ברשימת האגודות שבסעיף 3.א לעיל, יגיש לוועד האגודה את הפרטים הבאים:

1. קורות חיים

2. פרוט לגבי המבחנים שעבר לקבלת הסטאטוס באגודה בה הוא חבר.

3. פרוט של מגוון הניסיון האקטוארי ושל עבודתו במהלך ה 3 שנים האחרונות.

4. פרוט לגבי ה CPD שביצע ב 3 שנים האחרונות.

5. ממליצים בעלי מעמד מפתח ובכיר בארגון שבו עבד ואשר היו עדים לעבודתו האקטוארית במהלך ה 3 שנים האחרונות.

על בסיס החומר לעיל, ולאחר שרואיין ע"י וועד האגודה בישראל, יחליט הועד באם לקבל את המועמד ובאילו תנאים. בבוא הועד להחליט על קבלת המועמד כחבר מלא או כחבר מתמחה, לפי העניין, יתחשב הועד בשיקולים הבאים:

1. רמת המבחנים אותם עבר המועמד באגודה בה הוא חבר, בהשוואה לרמת המבחנים אותם עוברים חברי האגודה בישראל.

2. עומק, איכות ומגוון הניסיון של המועמד בעבודה אקטוארית בכלל, ובעבודה אקטוארית בישראל בפרט.

3. איכות ה CPD ועדכונו השוטף בהתפתחויות של מקצוע האקטוארי.

החלטת הועד לקבלת המועמד כחבר בסטאטוס "חבר מלא" (Fellow ) או "כעמית מתמחה" (Associate ), לפי העניין, באגודת האקטוארים בישראל תהיה רק בתמיכה של שלושה חברי ועד לפחות מתוך חמשת חברי הועד.

3. תנאים לחידוש חברות של חבר מלא לפי סעיף 4.ה.4

הוועד ימסור את החלטתו שלושים יום לאחר קבלת בקשה מנומקת. בהחלטתו הוועד ישקול את הנסיבות בהם עזב החבר את האגודה, את משך הזמן אשר בו לא היה חבר באגודה ואת פעילות החבר במשך זמן זה. החלטת הוועד היא סופית ולא ניתנת לערעור.

4. דרישות CPD לפי סעיף 5.ז לתקנון (ועדת הכשרה).

4.1 חבר מלא של האגודה או עמית מתמחה, יתעדו באופן אישי ועצמאי, על בסיס ההצהרה המצורפת כנספח א’ למסמך זה, כי במהלך השנה האקדמאית עמדו בדרישת ההכשרה השוטפת שהיא 15 שעות של העשרה אקטוארית בלפחות שניים או יותר ממגוון התחומים שלהלן:

- קריאת חומר מקצועי אקטוארי עדכני (עד 5 שעות).

- בדיקת מבחני הכשרה אקטוארים (עד 10 שעות)

- השתתפות בוועד או באחת או יותר מועדות המקצועיות של האגודה או באחת או יותר מועדות ההתאחדות/איגוד חברות הביטוח (עד 10 שעות).

- הכנת או הגשת/הצגת מצגת בתחום האקטוארי (עד 5 שעות)

- השתתפות בסמינרים של האגודה או של גופים מקצועיים אחרים רלוונטיים (עד 10 שעות)

- השתתפות בקורסים ו/או סמינרים ו/או לימודים בתחום הניהול העסקי (עד 5 שעות)

- פרסום חומר מקצועי או מחקרים בנושאים אקטוארים (עד 10 שעות).

4.2 יובהר כי עמידה בדרישות ה CPD לעיל, מקנה לחבר האגודה אפשרות לפעול כאקטואר במהלך שנה אחת בלבד, כלומר, במהלך השנה האקדמאית העוקבת לשנה שבה בוצעה ההעשרה האקטוארית.

4.3 חבר אשר לא עמד בדרישת ההכשרה השוטפת לעיל, בבואו להגיש עבודה אקטוארית כלשהיא לצד שלישי, יהיה חייב לתת גילוי לכך ולציין כי אינו מעודכן בהתפתחויות האחרונות בעולם מקצוע האקטוארי.

4.4 כאמור, התיעוד הינו אישי ומתבסס על יושרה המקצועית של חברי האגודה. יחד עם זאת, האגודה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקה, בכל עת, של פירוט התיעוד שערכו חברי האגודה. והיה ועלה כי חבר לא פעל כאמור בסעיפים 4.3-4.1 לעיל, רשאי הועד לנקוט בהליך משמעתי לפי סעיף 16 .ב.3 לתקנון.

4.5 תחולת הדרישה לביצוע ההעשרה האקטוארית ורישום ותיעוד פעילות האמורה היא מ 1.1.2009

5. כללי אתיקה הנחיות לכללים מקובלים של המקצוע וכללי התנהגות מקצועית

בהמשך לסעיף סעיף 7 (ב) לתקנון, להלן כללי האתיקה והנחיות לכללים מקובלים של המקצוע וכללי התנהגות מקצועית הצפויים מחברי האגודה:

א. המטרה של נוהלי התנהגות והנחיות לבעלי מקצוע היא להבטיח את השרות לציבור. לשם כך נמסרות לכם ההנחיות בתור חברים באגודת האקטוארים בישראל שיסייעו לכם למלא את תפקידכם במקצוע.

ב. בסעיפים המעטים נוכל לדון רק בעקרונות הכלליים שעשויים לדרוש פירושים במגוון של נסיבות אשר קורות במהלך העבודה. המבקשים ייעוץ בקשר להתנהגות מקצועית מתבקשים לפנות לוועד האגודה.

ג. התנהגות מקצועית כרוכה ביושר האישי שלך וביחסים המקצועיים שאתה מקיים עם אלה שאתה משרת אותם בעבודה המקצועית שלך, עם המעביד שלך ועם חברים אחרים במקצוע, ועם הציבור. ביחסים אלה אתה חייב להיות מודע להתנהגותך ומאחר שהמוניטין של המקצוע נוגעים לכל העוסקים במקצוע, עליך להיות גם מודע לאופן התנהגותם של עמיתיך.

ד. אפשר ללמוד התנהגות מקצועית נאותה, אולם אין רוכשים אותה בלי מאמץ ותשומת לב מודעת. אתה אמור לשלוט בהתנהגות מקצועית נאותה ולקיים אותה. שיקול רציני של התנהגות מקצועית על בסיס קבוע ודיונים עם אחרים משמשים אמצעי מועיל לרכישת ערכים אלה ושמירתם.

1. חובה מקצועית.

א. עליך לפעול ביושר ובאופן התואם את האחריות של האקטואר כלפי הציבור ולשמור על הכבוד והמוניטין של המקצוע, ולמלא אחר כל חובות החברים המפורטים בתקנון האגודה.

ב. אתה פועל כמומחה כאשר אתה מוסר ייעוץ אקטוארי ועליך למסור ייעוץ כזה רק כאשר אתה מוסמך לעשות כן. אין בכוונת האזהרה הזאת לדכא יוזמה או ניסויים או להגביל פעולתה לאלה שכבר הגיעו לרמת התמחות בכל תחום. פירושה שאם אין לך הבנה מספקת של כל היבטי בעיה, עליך להשיג הבנה כזאת או להימנע מלתת ייעוץ. אפשר להשיג הבנה באמצעים שונים, כולל מחקר והתייעצות עם מומחים אחרים. בדרך כלל רצוי שלא תפעל לבדך בתחום שאין לך ההכשרה והניסיון.

ג. אסור לך לתת שרות אקטוארי שעשוי לשמש לפגיעה בחוק ולא להתקשר מקצועית במודע עם אף אחד הנותן שרות כזה. כאשר קיים לדעתך ספק בקשר לפרוש החוק אתה מחויב להודיע ללקוח שלך את כל הפירושים הידועים לך ואת משמעותם האקטוארית.

2. יחסים עם לקוח או מעביד

א. חייב להיות ברור לכל הנוגעים בדבר מי הלקוח או המעביד שלך ובאיזה תפקיד אתה משרת.

ב. עליך לנהוג כלפי כל לקוח או מעביד בתשומת לב בלתי מתפשרת לגבי האימון הנדרש ומידת הסודיות שיחסים אלה מחייבים. עליך לשתף פעולה, במידת הצורך, עם אחרים המשרתים אותו לקוח או מעביד כאשר קיים קשר בין עבודתם לעבודתך.

ג. עליך להכיר בעובדה שיש לך אחריות אישית כלפי האנשים או הארגונים שפעולותיהם עשויות להיות מושפעות ישירות בעבודתך האקטוארית. לכן אל לך להשאיר שום ספק שאתה האחראי לעבודתך ועליך לציין בבירור את נכונותך, בהתחשב בשיקולים נאותים של סודיות ותמורה, לספק כל ייעוץ נוסף או הסבר שבעלי עניין חוקיים עשויים לבקש.

ד. כאשר בעבודתך האקטוארית כרוך ניגוד אינטרסים כלשהו, אסור לך לתת שרות מקצועי כזה אם הניגוד מקשה עליך לפעול באופן בלתי תלוי. אם קיים ניגוד או אם נראה שיש ניגוד ואין לך שום ספק לגבי יכולתך לפעול באופן בלתי תלוי, עדיין אסור לך לפעול אלא אם גילית את המצב לכל הצדדים העשויים לנגוע בעניין והלקוח או המעביד שלך הביעו במפורש את הסכמתם לכך שאתה תיתן את השירות. עליך לגלות ללקוח בזמן ובמלואם את כל הפרטים החשובים הישירים והבלתי ישירים של התמורה או של הבסיס של התמורה הנ"ל שאתה או חברתך אמורים לקבל מכל מקור שהוא בקשר לביצוע עבודה כלשהי בשביל הלקוח.

3. עקרונות ונוהלי עבודה אקטואריים.

א. עליך לפעול במיטב מאמציך להבטיח שכל החישובים שעשית אמנם נכונים ושכל המלצה או חוות דעת שנתת הנן יסודיות ומבוססות על נתונים מספיקים ומהימנים, ושכל ההנחות שהנחת הנן הולמות ונאותות. אם למרות כל אלה אתה מתבקש לבצע עבודה שלדעתך חורגת מהנוהל הנאות או מההנחות או המבוססת על נתונים בלתי מספיקים, העבודה שלך חייבת לכלול הסתייגות מתאימה ומפורשת.

ב. בכל עת עליך לפעול על פי הכללים המקובלים של המקצוע, כללי המקצוע כפי שמפורסמים על ידי ועדת כללי המקצוע, וכל הוראות המפורסמות בגילויי דעת של האגודה. באם אינך פועל על פי כללים וגילויי דעת אלו, עלייך להסביר ולגלות מדוע.

ג. כאשר אתה נותן שירות אקטוארי לשימוש בתחום שיפוט שונה מזה שאתה בדרך כלל פועל בו או אחר, מוטלת עליך בדרך כלל החובה לקבוע ולפעול על פי הסטנדרטים של החוקים והתקנות של אותו תחום שיפוט ובהתאם לנהלים מקובלים של עבודה אקטוארית. אם מסיבה כלשהי עבודתך אינה ממלאת את הסטנדרטים האלה, עבודתך חייבת לכלול הסתייגות מתאימה ומפורשת.

ד. כאשר אתה נותן שרות במקום אקטואר אחר שעבד עד כה באותו עניין, עליך לשקול התייעצות עמו כדי ללמוד את הנחות העבודה שלו ולשמור על רציפות, וכדי לוודא שאין סיבות מקצועיות שבעטיין עליך לסרב לתת שרות זה.

4. פרסום ויחסים עם אקטוארים אחרים

א. אסור לך לפרסם בעצמך או להרשות שיפרסמו כל פרסום כוזב או מטעה.

ב. עליך להימנע מביקורת בלתי מוצדקת או בלתי הוגנת על אחרים או מפגיעה בזדון במוניטין המקצועיים של כל אקטואר אחר. עליך להשלים עם העובדה שיש חילוקי דעות אמיתיים בעניינים רבים. במקרים רבים תשרת את האינטרסים של מעבידך או של לקוחך או של הציבור בדרך הטובה ע"י הבעת דעה נוגדת לזו שהובעה על ידי אקטואר אחר, בצירוף הסבר של הגורמים שעל פי שיפוטך תומכים בדעתך. כאשר אתה דן על חוות דעתך עם אקטוארים או עם אחרים אתה אמור לשמור על הנימוס ועל האדיבות המקצועיים.

ג. השלמה עם התנהגות בלתי הולמת משמעותית או התעלמות ממנה מזיקה הן לציבור והן למקצוע. יש משום התנהגות בלתי הולמת בזה שלא תנקוט בפעולה מתאימה כאשר אתה סבור שאקטואר אחר אחראי לפעולות בלתי חוקיות, עבודה בלתי מקצועית או כל התנהגות בלתי הולמת אחרת. פעולה כנ"ל עשויה להיות שיחה בארבע עיניים עם האקטואר, עם הממונים על האקטואר, או עם אקטוארים אחרים. אתה עשוי להגיע למסקנה שצריך להעביר את העניין לוועד האגודה לשיקולה על פי הנהלים שנקבעו בתקנון (סעיף 16), או לרשויות מתאימות אחרות.

5. תארים

א. בכל עניינים מסחריים ומקצועיים חבר מלא רשאי להשתמש בתואר חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל ,או "אקטואר", או "Fellow " או בראשי התיבות המתאימים (.F.IL.A.A ). עמית מתמחה רשאי להשתמש בתואר עמית מתמחה או "Associate " או בראשי התיבות המתאימים (A.IL.A.A ). חבר אחר רשאי להגדיר את עצמו כעמית נלווה/לומד של אגודה, לפי העניין. יש להימנע מהשימוש בתואר "חבר באגודת האקטוארים בישראל" או של כל תואר אחר המטשטש את ההבדל בין חברים בעלי קטגוריות שונות.

ב. חבר רשאי להשתמש בתארים של בעלי תפקיד נבחר או ממונה או חבר בוועד של אגודת האקטוארים בישראל, כאשר הוא משמש כבעל תפקיד כזה באגודה. כאשר אינו משמש בתפקיד, או כאשר אתה מתייחס לתפקידיך באגודה בחומר ביוגראפי אינך רשאי להשתמש בדרך שעשויה לרמוז כאילו אתה מדבר בשמה של האגודה או שדבריך אושרו על ידה.

6. נספח א’ – טופס רישום עצמי לתיעוד CPD


הורדת קובץ הנהלים

 

 
 
נבנה ע"י לק"י בניית אתרי אינטרנט כל הזכויות שמורות לאגודת האקטוארים © 2017